PESANTREN AKMALIAH SALAFIAH

Pusat Kajian Tauhid & Hakekat Hingga Ma'rifah

Live Streaming

Audio Video

Jadwal Radio Online Pesantren Akmaliah Salafiah

NOVEMBER 2017


Waktu Pemutaran 20 Nov 2017
Senin Sen
21 Nov 2017
Selasa Sel
22 Nov 2017
Rabu Rab
23 Nov 2017
Kamis Kam
24 Nov 2017
Jum'at Jum
25 Nov 2017
Sabtu Sab
26 Nov 2017
Ahad Ahad
07:00 Kajian Kitab
Al Hikam Ibn Athoillah
15 Maret 2013
Kajian Kitab
Siyarus Salikin,
09 November 2013
Kajian Kitab
Al Hikam Ibn Athoillah
22 Maret 2013
Kajian Kitab
Siyarus Salikin,
16 November 2013
Kajian Kitab
Al Hikam Ibn Athoillah
29 Maret 2013
Kajian Kitab
Siyarus Salikin,
16 November 2013
08:00 Kalam Hikmah Kalam Hikmah Kalam Hikmah Kalam Hikmah Kalam Hikmah Kalam Hikmah
11:30 NasehatMursyid NasehatMursyid NasehatMursyid NasehatMursyid NasehatMursyid NasehatMursyid NasehatMursyid
12:30 Kajian Kitab
Al Hikam Ibn Athoillah
15 Maret 2013
Kajian Kitab
Siyarus Salikin,
09 November 2013
Kajian Kitab
Al Hikam Ibn Athoillah
22 Maret 2013
Kajian Kitab
Siyarus Salikin,
16 November 2013
KHOTBAH JUMAT Khotib: Ust. Andy Rusniady Kajian Kitab
Siyarus Salikin,
16 November 2013
13:45 Kalam Hikmah Kalam Hikmah Kalam Hikmah Kalam Hikmah Kalam Hikmah Kalam Hikmah
14:00 DIALOG ROPAS: Narasumber
Gus Haqqo Hizboel
16:00 Kajian Kitab
Al Hikam Ibn Athoillah
15 Maret 2013
Kajian Kitab
Siyarus Salikin,
09 November 2013
Kajian Kitab
Al Hikam Ibn Athoillah
22 Maret 2013
Kajian Kitab
Siyarus Salikin,
16 November 2013
Kajian Kitab
Al Hikam Ibn Athoillah
29 Maret 2013
Pendar Hikmah Bersama Mursyid Akmaliah
18:00 - Kajian Online -
- 2017 -
Kitab Siyarus Salikin dan Ihya 'Ulumuddin
20:00 Kalam Hikmah Kalam Hikmah Kalam Hikmah Kalam Hikmah Kalam Hikmah
21:00 - Kajian Online -
- 2017 -
Kitab Ad-Durrun Nafis
- Kajian Online -
- 2017 -
Kitab Hikam Ibnu Athaillaah